Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
czarny
06:45
8380 f770 500
Reposted frombiri biri viaDeborahCurtis DeborahCurtis
czarny
06:43
5135 18ec 500
Reposted fromprivacea privacea viaOhJohnny OhJohnny
06:42
8756 de88

masklayer:

setheverman:

4gifs:

Japanese Sumo robots

this is the funniest gif i’ve seen all week what the fuck is going on

Reposted fromglassarrow917 glassarrow917 viaOhJohnny OhJohnny
czarny
06:41
8681 4a97 500
Reposted fromzelbekon zelbekon viaOhJohnny OhJohnny
czarny
06:35
5767 8ea9 500
Reposted fromewaryst ewaryst viapSkywalker pSkywalker
czarny
06:34
6355 037e
"er"
Reposted fromkaesekuchen kaesekuchen viapSkywalker pSkywalker
czarny
06:33
2490 a397
Reposted fromfungi fungi viapSkywalker pSkywalker
czarny
08:26
So try and stop me.

youbetter-runlike-thedevil:

stormpooper:

zooeyclairedeschanel:

stop saying i can’t even and start saying i can even

believe in urself

is that a lawn mower flying

no, it’s a lawn mower following it’s dreams

THIS ^

(via homieshelphomies2112)

Reposted fromthatsridicarus thatsridicarus viaOhJohnny OhJohnny
czarny
08:26
Reposted fromsamuso samuso viaOhJohnny OhJohnny
czarny
08:25
3206 37c7 500
Reposted fromMeshirr Meshirr viaOhJohnny OhJohnny
czarny
08:25
6990 6947 500
Reposted fromgreensky greensky viaOhJohnny OhJohnny
czarny
08:23
9290 973c
Reposted fromsosna sosna viasatyra satyra
czarny
08:22
"Do mojego gabinetu trafili ludzie po nieudanych próbach samobójczych - wybrali samobójstwo, bo czuli się niedostrzegani, przezroczyści. Mieli zerowe kontakty z bliskimi i fatalne relacje społeczne. Czuli wdzięczność wobec człowieka wyciągającego do nich rękę z ulotką, bo cieszyli się, że ktoś ich zauważył."
Zawsze przechodzę jak najblirzej ulotkarzy.
czarny
08:20
Reposted fromFlau Flau vialifu lifu
czarny
08:20
2300 13d0
Reposted fromsz sz vialifu lifu
czarny
08:20
2560 b7bd 500
Reposted fromInsomniaNervosa InsomniaNervosa vialifu lifu
czarny
08:17
7874 b5dc 500
Reposted fromkaiee kaiee viapSkywalker pSkywalker
czarny
08:17
1964 6823
Reposted fromsebazet sebazet viaDragonBall DragonBall
czarny
08:16
2078 c16c 500
Reposted frompiro piro viapSkywalker pSkywalker
czarny
08:15
8154 ffe3
Reposted fromewaryst ewaryst viapSkywalker pSkywalker
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl