Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
czarny
06:53
6158 17b5
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl vianowaczi nowaczi
czarny
06:49
6664 d9da 500
czarny
20:02
7241 d9d1 500
Reposted fromwojciechpedzich66 wojciechpedzich66 viabudas budas
czarny
20:02
1191 4fef 500
Reposted frompwg pwg viabudas budas
czarny
20:01
8939 c71d 500
czarny
19:57
3159 6059 500
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viajabolmax jabolmax
czarny
19:57
czarny
19:57
2412 0ea1 500
Reposted frommangoe mangoe viajabolmax jabolmax
czarny
19:57
czarny
16:52
1319 7906 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaratek ratek
czarny
16:51
3159 6059 500
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viaNaitlisz Naitlisz
czarny
10:55
Świat jest komedią dla tych którzy myślą i tragedią dla tych, którzy czują.
— Horacy Walpole
Reposted frommisza misza viaczterywiekipozniej czterywiekipozniej
czarny
10:54
7894 6fb9 500
A different version of you exists in the minds of everyone who knows you.
Reposted fromstonerr stonerr viaLukasYork LukasYork
10:52
7807 c0f5

tehjennismightier:

I reblog this every time I see it, because it’s one of life’s hardest lessons.

Reposted frombpash89 bpash89 viaeternaljourney eternaljourney
czarny
10:51
8544 2fed 500
Reposted fromnutt nutt viaeternaljourney eternaljourney
czarny
10:51

Ironia życia leży w tym, że żyję się do przodu, a rozumie do tyłu.

— Søren Kierkegaard
Reposted fromthesmajl thesmajl viaeternaljourney eternaljourney
czarny
10:50
6810 46e7 500
Reposted frompunisher punisher viajanuschytrus januschytrus
czarny
10:50
Zna­lezienie właści­wej oso­by jest tak sa­mo ważne, jak by­cie właściwą osobą. 
— Marion Stroud
Reposted fromjdeg jdeg via2708 2708
02:02
4490 0ca9
Reposted fromochgod ochgod vialekkaprzesada lekkaprzesada
czarny
02:02
Jak nie dasz rady, to znaczy, że nie dasz rady. A nie, że kończy się świat. Jeśli się nie wyrobisz, to znaczy, że się nie wyrobisz. A nie, że nie można na Ciebie liczyć. Kiedy nie zadowolisz wszystkich, to znaczy, że nie wszyscy będą zadowoleni. A nie, że jesteś bezwartościowy. Kiedy poniesiesz porażkę, to znaczy, że poniesiesz porażkę. A nie, że jesteś porażką.
— "Jak nie drzwiami, to oknem"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl