Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
czarny
11:22
5008 22a6
only in darkness..
Reposted fromvolldost volldost viaPumpkineer Pumpkineer
czarny
11:22
1028 0ae2
Reposted fromenchufa enchufa viadisappointment disappointment
czarny
11:22
Reposted fromvolldost volldost viavigil vigil
czarny
10:07
2193 6e2b
I think I can do it better
Reposted fromCin Cin viatimmoe timmoe
czarny
10:06
6893 a7bd
Reposted fromnuclear-raven nuclear-raven viatimmoe timmoe
czarny
00:25
2523 f367
Reposted fromdusielecc dusielecc viaMcNeal McNeal
czarny
20:24
Człowiek płacze i rozpacza tylko wtedy, kiedy ma jeszcze nadzieję. Kiedy nie ma żadnej nadziei, rozpacz przybiera postać straszliwego spokoju.
— Maria Dąbrowska
czarny
07:20
How do I deal with this kind of pain?
czarny
06:46
2282 c97e
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek viahogwarts hogwarts
czarny
06:46
6749 d71f
Christmas decoration
Reposted fromtgs tgs vianoisetales noisetales
czarny
06:45
5149 6b70
Reposted fromcaraseen caraseen vialekkaprzesada lekkaprzesada
czarny
06:45
1794 7fb0
Reposted fromcountingme countingme vialekkaprzesada lekkaprzesada
czarny
06:44
czarny
04:20
2514 0c8f
Reposted frompollyanna pollyanna vianoisetales noisetales
czarny
04:20
2474 589a
Reposted fromczajnikq czajnikq vianoisetales noisetales
czarny
04:20
Reposted fromFlau Flau vianoisetales noisetales
czarny
04:20
(...) może prawie nikt na świecie nie pragnie wolności. Ludzie tylko myślą, że jej pragną. To wszystko iluzja. Gdyby naprawdę dano im wolność, większość nie wiedziałaby, co począć. Lepiej to zapamiętaj. Ludzie w rzeczywistości lubią niewolę.
— Haruki Murakami – Kafka nad morzem
Reposted frompuella13 puella13 vialekkaprzesada lekkaprzesada
czarny
04:19
Wspomnienia ogrzewają człowieka od środka. Ale jednocześnie siekają go gwałtownie na kawałki.
— Haruki Murakami – Kafka nad morzem
Reposted frompuella13 puella13 vialekkaprzesada lekkaprzesada
czarny
04:19
[...] kobiety są zawsze szczere, nawet w fałszu, bo zawsze są posłuszne jakiemuś naturalnemu uczuciu.
— Honoré de Balzac – Ojciec Goriot
Reposted frompuella13 puella13 vialekkaprzesada lekkaprzesada
04:19
6291 e42f 500
Reposted fromkulamin kulamin vialekkaprzesada lekkaprzesada
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl