Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
03:29
8176 b0bb 500

eaurthling:

everyone’s different

Reposted fromkulamin kulamin vialekkaprzesada lekkaprzesada
03:29
9175 2b56
Reposted fromkulamin kulamin vialekkaprzesada lekkaprzesada
03:29
9775 122d 500
Reposted fromkulamin kulamin vialekkaprzesada lekkaprzesada
03:28
3695 de6a
Reposted frommirosia mirosia vialekkaprzesada lekkaprzesada
03:28
5243 6a1c
Reposted fromkulamin kulamin vialekkaprzesada lekkaprzesada
czarny
03:28
To najbardziej samotna rzecz na świecie, czekanie, aż ktoś was znajdzie.
— Patti Smith
03:27
5583 a7fa 500
Reposted fromkulamin kulamin vialekkaprzesada lekkaprzesada
03:27
4970 4c3d
Reposted fromkulamin kulamin vialekkaprzesada lekkaprzesada
03:27
9556 f781 500
Reposted fromkulamin kulamin vialekkaprzesada lekkaprzesada
03:27
8222 ae8c
Reposted fromkulamin kulamin vialekkaprzesada lekkaprzesada
czarny
03:27
Będę Cię kochał, niezależnie od wszystkiego. Będę Cię kochał, nawet jeśli nierozsądnie postępujesz. Nawet wtedy, kiedy się poślizgniesz i rozbijesz nos. Kiedy się mylisz, kiedy popełniasz błędy. A także kiedy się zachowujesz jak zwykły człowiek… - nawet wtedy będę Cię kochał.
— Pino Pellegrino
Reposted frompieprzycto pieprzycto vialekkaprzesada lekkaprzesada
czarny
03:24
Memory by Anton Semenov
Reposted fromcorvax corvax viafrikadelle frikadelle
20:39
4179 a3d4
Reposted fromkostuchna kostuchna viadontforgetme dontforgetme
czarny
11:29
This is Our Constellations by Adrian Borda
Reposted fromcorvax corvax viairmelin irmelin
czarny
10:50
4020 38de 500
Artist unknown
Reposted fromcorvax corvax viairmelin irmelin
czarny
10:31
3410 9352 500
Reposted fromkaiee kaiee viairmelin irmelin
10:30
7174 0b31 500
Reposted fromkulamin kulamin vialekkaprzesada lekkaprzesada
czarny
10:29
6280 65a5
Reposted fromverronique verronique vialekkaprzesada lekkaprzesada
czarny
10:29
10:28
5682 f8fa 500
Reposted fromkulamin kulamin vialekkaprzesada lekkaprzesada
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl